jesteś 158 624 naszym gościem 
zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole

- Metoda dobrego startu

metoda dobrego startu

Zadaniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych,
spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych)
oraz współdziałanie między tymi funkcjami czyli integracja percepcyjno - motoryczna.

Celem metody jest równoczesne usprawnianie czynności analizatorów, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, usprawnianie percepcji, uwagi, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej, motoryki i koordynacji wzrokowo -słuchowo- ruchowej.

Dzięki temu dziecko jest zdolne do prawidłowej orientacji czasowo - przestrzennej, coraz lepiej organizuje ruchy dowolne, lokalizując je w określonej przestrzeni i czasie, co znacznie ułatwia naukę pisania.

Metoda ta kształci również zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co ma znaczenie w nauce pisania, czytania i liczenia, uczy współdziałania i nawiązywania kontaktów społecznych dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzonym przystosowaniem społecznym.

Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo - ruchowych).
Zajęcia prowadzone MDS z punktu widzenia ich organizacji przebiegają według stałego schematu. Struktura zajęć jest następująca:
1. Zajęcia wprowadzające.
2. Zajęcia właściwe:
  - ćwiczenia ruchowe,
  - ćwiczenia ruchowo - słuchowe,
  - ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe.
3. Zajęcia końcowe.

Zajęcia wprowadzające o charakterze dyscyplinującym, korygującym postawę ciała kształcącym orientację w lewej i prawej stronie ciała i przestrzeni.
W trakcie zajęć wprowadzających dzieci słuchają piosenki (związanej ze znakiem który został wprowadzony), omawiają jej treść, ćwiczą słuch fonematyczny na podstawie tekstu piosenki.

Ćwiczenia ruchowe usprawniające motorykę i relaksujące prowadzone w postaci zabaw ruchowych.

Ćwiczenia ruchowo - słuchowe polegające na rytmicznych uderzeniach dłonią i palcami w wałeczki z piaskiem wraz ze śpiewaniem piosenki.

Ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe będące zasadniczą częścią metody oparte na zestawie wzorów graficznych i odpowiednio do nich dobranych piosenek.

Odtwarzanie znaków graficznych przebiega następująco:
a) próba samodzielnego odtwarzania ruchem rytmu wierszyka,
b) pokaz i omówienie wzoru, demonstracja ćwiczenia,
c) utrwalenie wzoru i jego powiązania z wierszykiem - wodzenie palcem po wzorze i śpiewanie piosenki,
d) odtwarzanie wzoru różnymi technikami, wraz z jednoczesnym mówieniem wierszyka:
  - w powietrzu - ręką - odwzorowywanie z planszy a następnie z pamięci,
  - na powierzchni stołu - palcem, na tackach z piaskiem,
  - na dużym arkuszu papieru lub na tablicy,
  - na kartce papieru z bloku rysunkowego - pędzlem,
  - w liniaturze zeszytu - ołówkiem lub długopisem.

Zajęcia końcowe polegające na prowadzeniu zabaw o charakterze muzyczno-ruchowym związanym zwykle z wprowadzonym wierszykiem.

Zajęcia prowadzone MDS mają charakter zajęć dydaktycznych choć prowadzone są w formie zabawy. Przebiegają w atmosferze pogody, akceptacji i radości dzięki czemu stają się wyjątkową okazją do odreagowania negatywnych napięć emocjonalnych powstałych w skutek trudności i sprzyjają kształtowaniu właściwej postawy wobec otoczenia i siebie samego.

Metoda ta może być wykorzystywana jako forma pracy dydaktycznej z dziećmi o prawidłowym rozwoju - w celu stymulowania go, a także jako forma pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole
Projekt i wykonanie: Strona internetowa dla Ciebie  Copyright © 2011 -2017 Radosne Przedszkole
Valid HTML 4.01!