jesteś 158 628 naszym gościem 
zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole

- Zajęcia plastyczne w klubie Malucha

WSTĘP

Podstawą skutecznego funkcjonowania jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę zdolność należy rozwijać. Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.

Plastyka jest jedną z podstawowych form ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania emocji i przeżyć w toku swojej aktywności.

Zajęcia plastyczne są organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia są organizowane tak, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i co ważne swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków plastycznych.

Niejednokrotnie aktywność artystyczna jest jedną z form komunikacji wśród dzieci.

Ćwiczenia plastyczne w dużej mierze pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

CELE PROGRAMU

Dziecko rozwija swoje zdolności poprzez spostrzeganie. Obserwacja zjawisk i przedmiotów pozwala na lepszy ich odbiór, rozróżnianie barw, kształtów. Celem organizowanych zajęć jest wyzwalanie twórczości jednostek poprzez umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć w ekspresji plastycznej. Dzieciom czasami bardzo trudno jest mówić otwarcie o własnych odczuciach zwłaszcza, gdy bezpośrednio o nie pytamy. Zajęcia plastyczne dają, więc możliwość wyrażania ich.

Celem nadrzędnym prezentowanego programu jest zaktywizowanie dziecka do twórczego i samodzielnego działania oraz ogólny rozwój zdolności i umiejętności.

Cele szczegółowe to:
- Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych
- Kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej- Uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych
- Rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- Wyrabianie umiejętności wyrażania własnego "ja" w pracy twórczej
- Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów
- Rozwijanie dziecięcych talentów
- Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi

Ważnym elementem podczas zajęć plastycznych jest również kształtowanie własnej wartości ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów własnej osobowości.

TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ SPOSÓB REALIZACJI

Działania plastyczne dzieci polegają na swobodnym tworzeniu, własnej interpretacji plastycznej obserwowanych zjawisk i przedmiotów. Stopień trudności ćwiczeń, dobór treści programowych zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz od posiadanych już umiejętności manualnych. Dobór technik, materiałów i narzędzi powinien uwzględniać możliwości psychofizyczne dziecka tak, aby stawiane zadania wykonywane były samodzielnie

W trakcie prowadzenia zajęć plastycznych należy stosować ocenę słowną w formie zachęty. Ważnym elementem oceny jest również akceptacja działań dziecka, co wzbudzi w nim pozytywne odczucia. Dzieci same mogą oceniać swoje prace.

Proponowany program zawiera ramowy układ treści o charakterze otwartym, co pozwala na dowolne modyfikowanie treści odpowiednio do indywidualnego rozwoju dziecka.
Treść programu:
1. Uczymy się przez zabawę
- Kształtowanie i rozwijanie świadomego spostrzegania i doświadczenia plastycznego w zakresie barwy i linii.
a. Ćwiczenia malarskie - malowanie na dużych formatach papieru o różnej fakturze, rozróżnianie i odpowiedni dobór barw, tworzenie kolorów pochodnych, wykorzystanie różnego rodzaju farb: plakatowe, gwasze, akwarele.
b. Malowanie w rytm muzyki - rozróżnianie tempa, nastroju melodii.
c. Ćwiczenia rysunkowe - rysowanie na małych i dużych formatach, operowanie plamą, wykorzystanie różnych rodzajów kredek: ołówkowe, pastele suche, pastele olejne, kredki świecowe, rysiki wodne, węgiel rysunkowy, itp.
d. Ćwiczenia modelarskie-modelowanie w plastelinie i glinie form przestrzennych
e. Kompozycje z papieru: jednokolorowe, wielokolorowe, indywidualne i zbiorowe, tworzenie kompozycji płaskich jak i przestrzennych.
2. Czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym
a. Wykonywanie różnymi technikami kartek okolicznościowych wg aktualnego kalendarza
b. Wykonywanie ozdób świątecznych
3. Zgodne współdziałanie w zespołach- wyrażamy własne "ja" w działaniu
a. Rozwijanie umiejętności eksponowania uczuć i emocji na podstawie schematu swojego ciała (portret ciała, tworzymy wspólnego przyjaciela).
b. Zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć

Poszczególne zagadnienia dobrano tak, aby nauczyciel mógł swobodnie dostosować zadania do potrzeb dzieci.

METODY PRACY

1. Gry i zabawy
2. Słowne - opis, wyjaśnienie
3. Ekspresja artystyczna
FORMY PRACY
Indywidualna. Zbiorowa

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Po zakończonym cyklu zajęć plastycznych dziecko:
- Zna podstawowe kolory i potrafi je prawidłowo nazwać
- Wykorzystuje odpowiednie kolory w pracach, potrafi je mieszać ze sobą w celu uzyskania określonych odcieni
- Potrafi zachować bezpieczeństwo podczas posługiwania się ostrymi narzędziami
- Zgodnie działa z grupą i udziela pomocy koleżeńskiej słabszym
- Zachowuje porządek w miejscu pracy
- Zna techniki plastyczne: mokre w mokre, collage, frotage, stemplowanie, malowanie krepiną, opryskiwanie, itp.
- Potrafi wyrażać swoje odczucia w ekspresji plastycznej

Program ten pozwala nauczycielowi na łączenie ćwiczeń plastycznych z elementami przyrody (rozróżnianie kształtów, barw, wielkości, faktury), czy muzycznych (barwa, ton, rytm, dynamika). Stwarza też możliwość eksperymentowania, tworzenia prac wg własnego pomysłu, bez ingerencji nauczyciela.

zobacz nas na YouTube
nasze przedszkole
nasze przedszkole
nasze przedszkole
Projekt i wykonanie: Strona internetowa dla Ciebie  Copyright © 2011 -2017 Radosne Przedszkole
Valid HTML 4.01!